ഇന്ത്യയിലെ ഈ തെരുവിന്‌ മുന്നിൽ ഗുണ്ടൽ പേട്ട തോറ്റു പോകും

നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടും ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയും ചില സ്ത്രീകൾ വേശ്യ വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. സത്യത്തിൽ അവരെ പൂർണ്ണമായും തെറ്റുപറയാൻ സാധിക്കില്ല. ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് വരുമാനമാർഗ്ഗം ഇല്ലാതെയും ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചതും ആയ സ്ത്രീകൾ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു.അതിൽ പ്രസ്ഥമായ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു തെരുവ് ആണ് കാമതി പുര. പേരുപോലെതന്നെ സവിശേഷതയുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവിതവും. ഇവിടെയുള്ള വരെ തേടി ഒരുപാട് പേരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *