ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലില്‍ നിന്നും പെണ്‍കുട്ടികളുടെ അടിവസ്ത്രം അടിച്ചുമാറ്റുന്ന കള്ളന്‍..


കൊച്ചിയിലെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലില്‍ നിന്നും പെണ്‍കുട്ടികളുടെ അടിവസ്ത്രം അടിച്ചുമാറ്റുന്ന കള്ളന്‍ സി.സി.ടി.വിയില്‍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *