ഒരു മണിക്കൂറിന് എത്രരൂപയാണ്? 15 വയസുള്ള എന്നോട് അയാൾ ചോദിച്ചു!

ഒരു മണിക്കൂറിന് എത്രരൂപയാണ്? 15 വയസുള്ള എന്നോട് അയാൾ ചോദിച്ചു!. ക്വീന്‍ നായിക സാനിയ അയ്യപ്പന്‍ സംസാരിക്കുന്നു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *